Betöltés folyamatban...
HIBA!
Ez itt most egy hibaüzenet.

Duális Képzések Információ

Képzések szervezése, kivitelezése, információk!

Cégünk és weboldalunk adatkezelési tájékoztatója

Az adatkezelési tájékoztató PDF formában is letölthető a következő linkre kattintva: LETÖLTÉS

I. Általános rendelkezések, az Adatkezelő adatai és elérhetősége

1. A Good Life Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. E tájékoztató célja, hogy rögzítse Good Life Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a www.dualiskepzesekinfo.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel menüpontban küldött üzenetek révén birtokába jutó adatok kezeléséről. A www.dualiskepzesekinfo.hu oldalon történő üzenetküldéssel magára nézve kötelezőnek tartva fogadja el jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

A Good Life Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Good Life Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Good Life Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Good Life Kft. honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Ez vonatkozik az oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatókra is. A Good Life Kft. a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jelen tájékoztatás visszavonásig érvényes. Jelen tájékoztatást évente, illetve jogszabályváltozás esetén felül kell vizsgálni, azt az Adatkezelő jogosult módosítani.

Az Adatkezelőről:

Neve: Good Life Kft.
Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.
Telephelye: 1221 Budapest, Káldor Adolf utca 5-9. 2.
Cégjegyzék száma: 01-09-407213
Adószám: 26134572-2-41
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus kommunikáció: [email protected]
Levelezési cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.

2. Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvételem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek megvalósulását, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok önkényes megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát és/vagy felhasználását.

3. A 2. pontban meghatározott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően kezeljük, gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket és fejlesztéseket; továbbá kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítéséhez szükségesek.

II. Jogszabályi háttér

Az Adatkezelő által történő adatkezelésre, elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§;
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („ Infotv.”);
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;
– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

III. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük:

– GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján: az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása;

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (szerződés teljesítése)

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése (Jogi kötelezettség teljesítése);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Eker tv.) 13/A §-a alapján, amelynek értelmében a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából;

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése

IV. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

Kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, előadott üzenet/kérés/kérdés

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról, érintett kérdéseinek megválaszolása, specifikus vagy személyre szóló ajánlatok készítése és érintett részére való elküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett utolsó aktivitásától számított hat (6) hónapig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatok tárolásának módja: elektronikusan

Bejelentkezés

Kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, rendszerbe történő belépés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett utolsó aktivitásától számított hat (6) hónapig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatok tárolásának módja: elektronikusan

2. Cookie-k használata

Honlap Cookie (Süti) kezelése

A Honlapon cookie-kat és egyéb különböző programok kerülnek alkalmazásra annak érdekében, hogy a Honlapot használók igényeit a megismerje a Szolgáltató. A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybevétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. A www.dualiskepzesekinfo.hu ún. cookie-kat, azaz sütiket használ, amik a kényelmesebb, felhasználóbarátabb böngészést és a jobb élményt szolgálják. A cookiek használatára minden felhasználó figyelmét felhívjuk a honlap jól látható részén pop-upban, kiemelve, hogy a honlap további böngészése során a cookie-k használatához a felhasználó hozzájárul, és a cookie szabályzatot elfogadja. A cookie kis adatcsomag, amit minden jelentősebb böngésző támogat, és számos internetes szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen: szükséges a bejelentkezéshez, de a személyre szabott tartalom megjelenítéséhez, eléréséhez is. A sütik veszélytelen, apró fájlok, amelyet a honlapok számítógépén elhelyeznek, hogy jobbá tegyék a böngészést, statisztikai adatokat adjanak a portál számára a felhasználó érdeklődési köréről, demográfiai adatairól. Az adatkezelő ennek segítségével javíthatja, optimalizálhatja a honlap működését, valamint remarketing eszközökre használhatja azt például a Google és Facebook segítségével korábbi látogatásaik, érdeklődésük alapján. Ezen adatok tárolódnak sütikben, az adatkezelő azonban nem tudja ezek alapján beazonosítani a felhasználót, hanem csak összesített statisztikai adatokat láthat. A cookie-k a böngésző kikapcsolása, a gép újraindítása után is számítógépén maradnak. A honlapon megtalálható lehet harmadik fél cookieja (például Google, Facebook, Youtube), ezen sütikre vonatkozó szabályokat a harmadik fél honlapjain találja meg.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookie-k képesek információt adni a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.

Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookie-kat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

analitika, követő cookie-k;

munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;

állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül.

Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználók böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-k használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookie-nak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabva. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó letilthatja a cookie-k alkalmazását. Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. A Honlap cookie-k nélkül azonban nem működik megfelelően.

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg:

a wikipedia.org oldalt,

a www.allaboutcookies.org,

www.aboutcookies.org honlapokat.

A cookie-kat számítógépéről bármikor törölheti, böngészőjében pedig letilthatja azokat. Amennyiben a fentiekhez nem járulna hozzá, a sütiket, cookie-kat letilthatja saját kezűleg böngészőjében, a linkre kattintva megtalálja a leírást: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari stb. Továbbá a Google oldalán kijelentkezhet a Google által történő adatfelhasználás alól, továbbá egy másik Google oldalon minden Analytics-adatgyűjtés alól kijelentkezhet. Ezen az angol nyelvű oldalon pedig kijelentkezhet a harmadik fél által történő felhasználásból is. Amennyiben ezt nem teszi meg, a honlap böngészésével vagy a cookie-bar-jának, cookie pop-up ablakjának Elfogadom gombjára kattintásával elfogadja a cookiek használatát és felhasználási feltételeinket.

További infók a sütikről a Wikipédia oldalán, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
– a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
– webhely böngészése kezdésének időpontja
– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
– a webhely böngészésének időtartama.

Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

4. A fentiektől eltérő adatkezelés

Bármelynemű személyes adatot, a fentiektől eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és an Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk. Ezek az adatok nem köthetők össze az Ön azonosítására szolgáló adatokkal és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat kötelesek vagyunk nyilvántartásunkból törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön a hozzájárulását visszavonja.

V. Az adatkezelők és feldolgozók adatai, elérhetősége:

A weblap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében Google Analytics szoftvert használunk, ezért ezen adatok feldolgozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A weblap használatával Ön hozzájárulását adja az adatai Google által történő feldolgozásához.

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely biztosítása

Cégnév: Hetzner Online GmbH
Székhely cím: Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany
Adószám: DE812871812 (VAT Reg. No.)
Internetes elérhetősége: https://www.hetzner.com/
Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe. Ezen adatfeldolgozók adatait (név, cím) legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára elérhető módon közzétesszük.

VI. A személyes adatok megismerésére jogosultak

Azon saját alkalmazottjaink, megbízottjaink és velünk közreműködő személyek, akiknek munkakötelességük és feladataik ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Ezen tényt figyelembe véve, kötelességünk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

VII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

a) Az Ön kérésére, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban – ide értve az elektronikus kommunikációt is – tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatfeldolgozással összefüggő tevékenységről, illetve; személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

b) A tájékoztatás díjmentes. Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem esetén (különös tekintettel, ha az ismétlődő jelleggel történik), a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés végrehajtásával járó adminisztratív költségeket figyelembe véve:
– ésszerű összegű díjat számolhatunk fel;
– megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyításának felelőssége minden esetben az Adatkezelőt terheli.

2. Törléshez való jog

a) Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha:
– kezelése jogellenes;
– Ön visszavonja az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulását, kéri adatainak törtlését és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
– az adatok hiányosak, vagy tévesek;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy a jogszerű tárolás határideje lejárt
– az adatok törlését az illetékes bíróság vagy hatóság elrendelte.
b) Törlés helyett zárolhatjuk adatait, ha ezt kéri, vagy, ha a rendelkezésre álló információk, nyilatkozatok alapján a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az ily módon zárolt adatok addig kezelhetőek, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely az adatok törlését kizárta.

3. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése éppen folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
– adatkezelés célja;
– érintett személyes adatok kategóriái;
– azon adatkezelésben érintettek személye, akikkel közöltük vagy közölni fogjuk személyes adatait valamilyen fentebbi adatkezelési cél(ok) okán;
– személyes adatok tárolásának időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjai.
Jogosult továbbá:
– kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és megtagadhatja személyes adatainak kezelését;
– valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására; ha az adatok nem Öntől, vagy meghatalmazottjától gyűjtöttük
Az adatkezelés tárgyát képző személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsájtjuk. Az Ön által igényelt további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, racionális mértékű díjat számítunk fel. Amennyiben elektronikusan nyújtotta be adatszolgáltatási igényét, úgy a részünkről is elektronikus formában küldjük meg a kért információkat, ha Ön másképp nem kéri.

4. Helyesbítéshez való jog

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó személyes adatokat.

5. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása üzletszerzési, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozási kérelem benyújtásától számított maximum 15 napon belül megvizsgáljuk kérelmét, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, valamint, annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk és azokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, valamint a 15 napos határidőt túllépjük, a döntéssel kapcsolatban (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül) bírósághoz fordulhat.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozzuk az adatkezelés, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatai pontosságát;
– Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, helyette kéri az adatok felhasználásának korlátozását.
Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az ilyen személyes adatokat tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztésével, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállamának fontos közérdekéből lehet kezelni.

7. Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait rendezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik, vagy szerződésen alapszik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételétől számítva 25 napon belül írásban tájékoztatjuk annak elutasításáról és az elutasítás ténybeli és jogi okairól.

Az Ön jelen VIII. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, valamint állami vagy önkormányzati gazdasági érdekből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából, valamint az Ön és mások jogainak érdekében.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Az esetlegesen felmerülő jogvita esetén jogorvoslatért fordulhat:

1. Nemzeti adatvédelmi és információ szabadság hatóságához (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezés: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: [email protected]

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.